Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Determination of Independence and Life Satisfaction Level of Individuals with Mental Disorder

1.

Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

2.

Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Health Sciences, Muğla, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 124-132
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19073
Read: 2016 Downloads: 1562 Published: 03 July 2020

Aim: The study aimed to determine the level of independence and life satisfaction of individuals with diagnosed mental disorder.

Method: The descriptive study was conducted with 108 inpatients in two public universities, medical faculty hospitals mental health and psychiatric clinics. Personal information form, Life Satisfaction Scale, and Psychiatric Patient Independence Level Scale were used for data collection tool.

Results: Mean age of the participants was 41.8±14.1 years. 60.2% (n=65) were male, 57.4% (n=62) were 34 years and older, 58.3% (n=63) were single, and 33.3% (n=36) were diagnosed with depression. When the distribution of the mean score of the independence level was analyzed according to the individuals’ characteristics, a statistically significant difference was found in terms of age, marital status, education status, medical diagnosis, and duration of treatment (p<0.05). When the distribution of life satisfaction score averages of the individuals diagnosed with mental disorder were examined according to the individuals’ characteristics, there was a statistically significant difference according to the variables of medical diagnosis (p<0.05). Thus, patients with mental disorders, had moderate dependency, had a moderate level of life satisfaction, and a negative and poor correlation was found between life satisfaction and dependence (rho=−0.306; p<0.01). As a result of the regression analysis, 10.5% of the increase in life satisfaction was determined by the independence level (R=0.324; R2=0.105; p<0.01).

Conclusion: It was concluded that the participating individuals had moderate independent and life satisfaction. The variables such as diagnosis, age, life satisfaction, and independence levels increased, and the level of dependence decreased.


 

Ruhsal Hastalığı Olan  Bireylerin Bağımsızlık Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

 

Amaç: Araştırmada ruhsal hastalığı olan bireylerin bağımsızlık ve yaşam doyumu düzeyinin saptanması ve yaşam doyumu ve bağımsızlık düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipteki araştırma,iki kamu üniversitesi tıp fakültesi hastanesi ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğindeki 108 hasta ile yürütüldü. Veri toplama aracı olarak Birey Tanıtım Formu,  Yaşam Doyum Ölçeği ve Psikiyatri Hastası Bağımsızlık Düzeyi Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 41,8±14,1 olup %60,2’sinin erkek, %58,3’ünün bekar olduğu ve %33,3’ünün depresyon tanısı aldığı saptandı. Araştırmada, bağımsızlık düzeyi puan ortalamalarının bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve tıbbi tanı değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). Yaşam doyumu puan ortalamalarının bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde, tıbbi tanı değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0,05). Psikiyatri hastalarının bağımsızlık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde orta düzeyde bağımlı ve yaşam doyumuna sahip oldukları, aralarında negatif yönde zayıf bir ilişkinin olduğu(rho=-0,306, p<0,01)  ve yapılan regresyon analizi sonucunda ve yaşam doyumundaki artışın %10,5’nin bağımsızlık düzeyi tarafından açıklandığı (R=0,0324, R2=0,105) sonucuna ulaşıldı.

Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin orta düzeyde bağımsız ve yaşam doyumuna sahip olduğu, hastalık tanısı, yaş gibi değişkenlerin, yaşam doyumu ve bağımsızlık düzeylerini etkilediği ve hastaların bağımsızlık düzeyleri arttıkça, yaşam doyumu düzeylerinin arttığı sonucuna varılmıştır.

Cite this article as: Bilge, A., Bulut-Uğurlu, N., Güler, C. (2020). Determination of independence and life satisfaction level of individuals with mental disorder. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(2), 124-132.

Files
EISSN 2687-6442