Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Information Requirements and Sources of Families of Mainstreaming Students Elementary Education Model in Respect of Socioeconomic Development Levels

1.

Department of Public Health, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2.

Hacettepe University, Institute of Public Health, Ankara, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 213-220
DOI: 10.5152/FNJN.2020.18049
Read: 891 Downloads: 900 Published: 03 July 2020

Aim: This research was conducted to reveal the current situation on information requirements of the families of the mainstreaming students and sources they obtained information.

Method: The research is a cross-sectional study and the population consisted of parents whose children need special education and who are in schools located in Altındağ, Yenimahalle, and Çankaya districts of Ankara, which are at low, middle, and high levels, respectively, according to the socioeconomic development. Sample selection was not made. A survey was distributed to 1,151 families of the mainstreaming students in 72 elementary schools in the selected districts, and 404 questionnaires that had been returned were evaluated. A questionnaire developed by the researchers was used as the data collection form.

Results: A total of 75.1% of families are mothers and 24.9% are fathers. In total, 26.5% of families stated that they did not have sufficient information about the diagnosis of their child, 64.2% of the families stated that they want to be informed about adaptation to school life, 25.1% about daily life activities, nutrition, and care skills, and 48.2% of families stated that they are not in cooperation with health care professionals, whereas 57.8% of the families who have sufficient information about the diagnosis of the child are in cooperation with health care professionals; this rate was found to be 31.4% in those who do not have information. Among the health care professionals, where families receive information about the diagnosis of the child, physicians are the most frequently received occupational group, with 82.3%. The rate of receiving information from nurses was found to be 3.4%.

Conclusion: Families of mainstreaming students have need for information regarding the diagnosis of the child. The nurse group has a very low rate among the sources they get information from. It can be said that families do not cooperate adequately with health care professionals.


 

Sosyoekonomik Kalkınma Düzeyine Göre Kaynaştırma Öğrencisi Ailelerinin Bilgi Gereksinimleri ve Kaynakları İlköğretim Modeli

 

Amaç: Bu araştırma kaynaştırma öğrencisi ailelerinin bilgi gereksinimleri ve bilgi edindikleri kaynaklar üzerine mevcut durumu ortaya koymak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Araştırma kesitsel nitelikte bir çalışma olup araştırma evreni Ankara ili sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre düşük, orta ve yüksek düzeydeki Altındağ, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde yer alan okullarda bulunan özel eğitime muhtaç ve kaynaştırma öğrencisi ebeveynlerinden oluştu. Örneklem seçimi yapılmadı. Seçilen ilçelerde 72 ilköğretim okulunda 1.151 kaynaştırma öğrencisi ailesine anket dağıtıldı, geri dönüş yapılan 404 anket değerlendirildi. Veri toplama formu olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanıldı.

Bulgular: Ailelerin %75,1’i anne, %24,9’u babadır. Ailelerin %26,5’i çocuğunun tanısı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Ailelerin %64,2’si okul yaşamına uyum, %25,1’i günlük yaşam aktiviteleri, beslenme ve bakım becerileri hakkında bilgilenmek istediklerini belirtti. Ailelerin %48,2’si sağlık profesyonelleriyle iş birliği içerisinde olmadığını belirtti. Çocuğun tanısı konusunda yeterli bilgiye sahip olan ailelerin %57,8’i sağlık profesyonelleriyle iş birliği içerisindeyken bilgi sahibi olmayanlarda bu yüzde %31,4 bulundu. Ailelerin çocuğun tanısına ilişkin bilgi aldıkları sağlık profesyonelleri içerisinde hekimler %82,3 ile en fazla bilgi alınan meslek grubudur. Hemşirelerden bilgi alma oranı %3,4 bulundu.

Sonuç: Kaynaştırma öğrencisi ailelerinin çocuğun tanısına ilişkin bilgi gereksinimleri bulunmaktadır. Bilgi edindikleri kaynaklar içerisinde hemşire çok düşük orandadır. Ailelerin sağlık profesyonelleriyle yeterli düzeyde iş birliği yapmadıkları söylenebilir.

Cite this article as: Kabasakal, E., Özcebe, H., Arslan, U.E. (2020). Information requirements and sources of families of mainstreaming students elementary education model in respect of socioeconomic development levels.. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(2), 213-220.

Files
EISSN 2687-6442