Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Reliability and Validity of the Turkish Version of the Simulation Effectiveness Tool–Modified*

1.

Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Istanbul University-Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

2.

Department of Nursing, Istanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 250-257
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19157
Read: 2188 Downloads: 1562 Published: 26 October 2020

AIM: The Simulation Effectiveness Tool—Modified aimed to evaluate students’ perceptions about the effectiveness of learning within a simulation environment, to implement Simulation Effectiveness Tool-Modified to adapt to the Turkish language, and test for its reliability, validity, and psychometric properties.

METHOD: This study was conducted in a methodological manner. The data were collected from 235 students who participated in the simulation-based learning experience in the Faculty of Nursing of 2 public universities in Istanbul between January and June 2019. In the data analysis, descriptive statistics, exploratory factor analysis with varimax rotation, confirmatory factor analysis, item-total correlation, test-retest correlation, interclass correlation, Pearson correlation, Cronbach’s alpha coefficient, and ceiling-floor effect analysis were conducted.

RESULTS: Four factors stated that 62.2% of the total variance was a result of factor analysis. The item-total correlations of the Turkish version of the measurement tool ranged from r=0.47 to r=0.69. The total Cronbach’s alpha coefficient of the tool was found to be 0.92. Test-retest correlations were found to be statistically significant for the total measurement tool and subscales. The measurement tool did not have ceiling-floor effects.

CONCLUSION: The Turkish version of the Simulation Effectiveness Tool-Modified is a reliable and valid measurement tool that can be used to evaluate perceptions on the effectiveness of learning within a simulation environment.


 

Modifiye-Simülasyon Etkililik Aracı’nın Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi* 

 

AMAÇ: Bu araştırma; öğrencilerin simülasyon ortamında öğrenmenin etkililiğine yönelik algılarını değerlendiren Simulation Effectiveness Tool-Modified ölçüm aracının Türkçe geçerlik-güvenirliği ve psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

YÖNTEM: Metodolojik tipte tasarlanan araştırmanın verileri, Ocak – Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan iki devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde, simülasyona dayalı öğrenme deneyimine katılan 235 öğrenciden toplandı. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, varimax rotasyonu ile açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, madde toplam puan korelasyonu, test-tekrar test korelasyonu, sınıf içi korelasyon,  pearson korelasyonu, Cronbach Alpha katsayısı ve tavan – taban etkisi analizleri kullanıldı.

BULGULAR: Faktör analizinde toplam varyansın %62.2’sini açıklayan dört faktör elde edildi. Modifiye Simülasyon Etkililik Aracı’nın madde toplam puan korelasyonlarının r=0.47 ile r=0.69 arasında değiştiği belirlendi. Ölçüm aracının toplam Cronbach Alpha değeri 0.92 olarak bulundu. Test-tekrar test korelasyonlarının, toplam ölçüm aracı (r=0.92) ve alt boyutlar için (r=0.84-0.90) pozitif yönde, güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.001). Toplam ölçüm aracı için sınıf içi korelasyon 0.92’dir (p<0.001). Ölçüm aracında tavan ve taban etkisi bulunmamaktadır.

SONUÇ: Modifiye Simülasyon Etkililik Aracı, simülasyon ortamlarında öğrenmenin etkililiğine yönelik algıları değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.  

Cite this article as: Şahin, G., Buzlu, S., Kuğuoğlu, S., Yılmaz, S. (2020). Reliability and validity of the Turkish version of the Simulation Effectiveness Tool–Modified. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(3), 250-257.

Files
EISSN 2687-6442