Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Satisfaction of Patients with Triage and Nursing Practice in Emergency Departments

1.

Department of Surgical Nursing, İstanbul University-Cerrahpaşa Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

2.

Department of Nursing, İstanbul İstinye University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing 2020; 28: 49-60
DOI: 10.5152/FNJN.2020.18041
Read: 165 Downloads: 128 Published: 06 March 2020

Aim: This research was carried out to evaluate the satisfaction of triage and nursing practice for emergency patients.

Method: The sample for this descriptive study comprised 198 patients (115 women and 83 men) that visited the emergency department at an education and research hospital between December 01, 2013, and December 31, 2013, and agreed to participate in the study. The participants had been informed about the purpose, content, and methods of this study. Then, the data collection forms (patient information form, Triage Satisfaction Scale, and Newcastle Satisfaction with Nursing Scale) were administered to the patients. Data analysis involved descriptive statistical methods as well as parametric and nonparametric tests.

Results: It was determined that the mean age of the patients in the emergency department was 38.56 ± 17.43 years, and 51.5% (n=102) patients were in the yellow triage category. It was determined that a majority of patients did not wait for triage and indicated that they were receiving treatment in accordance with the triage category. The total Triage Satisfaction Scale mean score was 7.37±2.11 and the total Newcastle Satisfaction with Nursing Scale mean score was 73.34±17.66. It was found that there was a significant difference between the waiting status and satisfaction scores in the triage section of the patients. It was also found that there was a meaningful difference between the dimensions of satisfaction with treatment and care in terms of the triage category.

Conclusion: It was determined that the patients who applied to the emergency unit were generally satisfied by the triage practice and nursing care. The nursing care satisfaction levels of the patient and their family regarding the health status and psychological support were found to be low. It may be advisable to periodically implement satisfaction analyses of the nursing practices in such units in order to make necessary arrangements and to eliminate deficiencies.

 


 

Acil Birimlerde Hastaların Triyaj ve Hemşirelik Uygulamalarından Memnun Olma Durumları

 

Amaç: Araştırma, acil birimlerde hastaların triyaj ve hemşirelik uygulamalarından memnun olma durumlarını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak tasarlanan araştırmanın örneklemini, 01-31 Aralık 2013 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisine başvuruda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 198 hasta (115’i kadın, 83’ü erkek) oluşturdu. Araştırma kriterlerine uyan hastalara araştırmanın amacı, içeriği ve yöntemi açıklandı. Sonra veri toplama formu (Hasta bilgi formu, Triyaj Memnuniyet Skalası, Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği) verildi. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra parametrik ve parametrik olmayan testler kullanıldı.

Bulgular: Acil servise başvuruda bulunan hastaların yaş ortalamasının 38,56±17,43 %51,5’inin (n=102) sarı kategorisinde olduğu belirlendi. Hastaların çoğunluğunun triyaj uygulaması için beklemediği ve triyaj kategorisine uygun sürede tedavi aldıklarını belirttikleri saptandı. Triyaj Memnuniyet Skala ortalamasının 7,37±2,11; hemşirelik bakımı ile ilgili olarak Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği ortalamasının ise 73,34±17,66 olduğu belirlendi. Hastaların triyaj bölümünde bekleme durumu ile memnuniyet puanları arasında anlamlı bir fark olduğu saptandı. Bunun yanı sıra triyaj kategorisine uygun sürede tedavi ve bakım alma boyutu ile memnuniyet puanları arasında anlamlı bir fark olduğu saptandı.

Sonuç: Acil birime başvuruda bulunan hastaların triyaj uygulamaları ve hemşirelik bakımından genel olarak hastaların memnun olduğu saptandı. Hasta ve ailesinin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirilmesi ile psikolojik destek sağlanması konularına ilişkin hemşirelik bakım memnuniyet düzeyi düşük bulundu. Bu birimlerdeki hemşirelik bakım uygulamaları memnuniyet analizlerinin periyodik olarak yapılması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi önerilebilir.

 

Cite this article as: Özhanlı, Y., Akyolcu, N. (2020). Satisfaction of patients with triage and nursing practice in emergency departments. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(1), 49-60.

Files
EISSN 2687-6442