Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

The Effect of Music Therapy and Progressive Muscle Relaxation Exercise on Anxiety Before the First Clinical Practice in Nursing Students: A Randomized Controlled Study

1.

Department of Fundamentals of Nursing, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 341-349
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19075
Read: 2281 Downloads: 1350 Published: 26 October 2020

AIM: This study was carried out to evaluate the effect of music therapy and progressive muscle relaxation exercise on the state and trait anxiety levels before their first clinical practice in nursing students.

METHOD: This randomized controlled experimental study sample consisted of 86 nursing students who will be firstly applied to clinical practice. The students were randomly assigned to music (n=30), exercise (n=28), and control (n=28) groups. The data of the study were collected with Student Information Form and State-Trait Anxiety Scale. The music therapy intervention was applied to the music group three times a week for the first 2 weeks. Progressive muscle relaxation exercise was applied alone to the exercise group three times a week for the first 2 weeks in a separate room. No intervention was applied to the control group. This study RCT number is: NCT04540172

RESULTS: The majority of the students was female (81.4%), and the mean age was 19.74±1.38 years. After the interventions, there was a statistical difference between the groups, and this difference was created by the control group (p<0.05). The pre-test and post-test results were compared in the experimental groups, and the state anxiety levels had decreased (p<0.05). There was no significant difference in the trait anxiety levels between the groups (p>0.05).

CONCLUSION: Music therapy and muscle relaxation exercises can be used to reduce the state anxiety levels in nursing students before their first clinical practice experience.


 

Hemşirelik Öğrencilerinde İlk Klinik Uygulama Öncesi Kaygı Düzeyine Müzik Terapi ve Progresif Kas Gevşeme Egzersizinin Etkisi: Randomize Kontrollü Araştırma

 

 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinde ilk klinik uygulama deneyimi öncesi müzik terapi ve progresif kas gevşeme egzersizinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisini belirlemektir.

YÖNTEM: Araştırma, ön-test son-test tasarımlı randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Örneklemini bir devlet üniversitesinde ilk kez klinik uygulamaya çıkacak olan 86 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Öğrenciler, müzik (n=30), egzersiz (n=28) ve kontrol (n=28) gruplarına randomize olarak atandı. Çalışmanın verileri “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ile toplandı. Müzik grubuna ilk 2 hafta, haftada üç kez müzik terapi uygulandı. Egzersiz grubuna ayrı bir odada ilk 2 hafta, haftada üç kez yalnızca progresif kas gevşeme egzersizi uygulandı. Kontrol grubuna girişim uygulanmadı. Bu çalışmanın RCT numarası: NCT04540172

BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu kadın (%81,4), yaş ortalamaları 19,74±1,38’dir. Girişim sonrası, gruplar arasında istatistiksel olarak fark olduğu, bu farklılığı kontrol grubunun oluşturduğu görüldü (p<0,05). Deney gruplarında ön-test ve son-test sonuçlarına bakıldığında durumluk kaygı düzeylerinin azaldığı (p<0,05), sürekli kaygı düzeylerinde fark olmadığı belirlendi (p>0,05).

SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinde ilk klinik uygulama deneyimi öncesi müzik terapi ve progresif kas gevşeme egzersizi durumluk kaygı düzeylerini azaltmada kullanılabilir.

Cite this article as: İnangil, D., Şendir, M., Kabuk, A., Türkoğlu, İ. (2020). The effect of music therapy and progressive muscle relaxation exercise on anxiety before the first clinical practice in nursing students: A randomized controlled study. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(3), 341-349.

Files
EISSN 2687-6442