Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Validity and Reliability of the Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey

1.

Department of Dentistry Services, Artvin Çoruh University, Health Services Vocational School, Artvin, Turkey

2.

Department of Child Health and Disease Nursing, İstanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2021; 29: 212-220
DOI: 10.5152/FNJN.2021.20041
Read: 1065 Downloads: 663 Published: 01 June 2021

AIM: This study aimed to establish the validity and reliability of the Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey.

METHOD: This methodological study was conducted between December, 2014, and July, 2017, in the neonatal intensive care unit of 4 hospitals (2 public, 1 university, and 1 private hospital) in the center of a city in eastern Turkey. The study population consisted of all the nurses of the hospitals. No sampling was performed, and the sample consisted of 145 nurses who agreed to participate in the study. The 26-item Neonatal Palliative Care Attitude Scale developed by Kain et al. (2009) was translated into Turkish and then back-translated into English for to determine the validity for Turkey. Experts were consulted to determine the validity of the content. Cronbach’s alpha coefficient, test-retest reliability, and item-total correlation were used for reliability. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for validity.

RESULTS: Content validity index ranged from .8 to 1.0. The Kaiser–Meyer–Olkin measure of sampling adequacy was .934, for which the Bartlett’s test of sphericity was χ2 = 415.127, p = .000. According to the principal component analysis, the Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey. had 3 subscales as did the original Neonatal Palliative Care Attitude Scale. The items had factor loadings greater than .40, and the factors accounted for 55.51% of the total variance. The subscales “organization,” “resources,” and “clinician” had a Cronbach’s alpha of .692, .710, and .680, respectively.

CONCLUSION: The Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey. has a structure similar to that of the original Neonatal Palliative Care Attitude Scale and has high validity and reliability. It is, therefore, a valid and reliable instrument that can be used to identify nurses’ attitudes toward neonatal palliative care.


Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği

AMAÇ
: Bu çalışma, Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin Türkçe geçerliliğini ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapıldı.

YÖNTEM: Metodolojik olarak yürütülen bu çalışma, Aralık 2014- Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda bulunan bir il merkezinde 4 hastanenin (iki devlet, bir üniversite ve bir özel hastane) yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Evreni belirtilen ünitelerde çalışan hemşireler oluşturdu. Örneklem seçimi yapılmadı ve evrenin tamamı ile çalışıldı (n = 145). Çalışmada Kain ve ark. (2009) tarafından geliştirilen 26 tutum sorusundan oluşan Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin öncelikle Türkçeye çevirisi ve geri çevirisi yapıldı, daha sonra dil geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşleri alındı ve kapsam geçerliliği sağlandı. Güvenirlik için Cronbach Alfa katsayısı, test-tekrar test güvenirliği, madde toplam korelasyonu; geçerlilik için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapıldı.

BULGULAR: Ölçek maddelerine ait kapsam geçerlilik indeksinin ,8-1,0 arasında, Kaiser-Meyer-Olkin değerinin ,758, Barlett’s testi değerinin χ2 = 415,127, p = ,000 olduğu belirlendi. Temel bileşenler analizine göre ölçeğin özgün formuna uygun şekilde üç boyutlu olduğu belirlendi. Ölçek maddelerinin faktör yükü değerlerinin ,40’ın üzerinde ve açıklanan varyansın %55,51 olduğu bulundu. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa katsayısı; alt boyutlara göre organizasyon için ,692, kaynaklar için ,710 ve klinik için ,680 olarak belirlendi.

SONUÇ: Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin özgün ölçekle benzer bir yapıya sahip olduğu, geçerlilik-güvenirliğinin yüksek olduğu bulundu. Ölçeğin hemşirelerin yenidoğanda palyatif bakıma yönelik tutumlarını belirlemek için yeterli bir ölçüm aracı olduğu belirlendi.

Cite this article as: Akay, G., & Aytekin Özdemir, A. (2021). Validity and reliability of the Neonatal Palliative Care Attitude Scale in Turkey. Florence Nightingale J Nurs, 29(2), 212-220.

Files
EISSN 2687-6442