Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Assessment of Frailty in the Elderly

1.

Department of First and Emergency Aid, İzmir Tınaztepe University Vocational School of Health Services, İzmir, Turkey

2.

Department of Internal Medicine Nursing, Kutahya Health Sciences University Faculty of Health Sciences, Kütahya, Turkey

3.

Department of Internal Medicine Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2021; 29: 2-8
DOI: 10.5152/FNJN.2021.414736
Keywords : Frailty, elderly, nursing
Read: 703 Downloads: 453 Published: 08 March 2021

AIM: This study aimed to evaluate frailty in older individuals and to identify factors related to frailty.

METHOD: The descriptive, and cross-sectional study was conducted with 111 elderly patients who received inpatient treatment in a university hospital between January and September 2016. Ethics committee approval, institutional consent, and informed patient consent were obtained for the study. Along with the Edmonton Frail Scale, a data form was used to collect data about the patient’s sociodemographics, disease status, and fall incidents. The data were collected through face-to-face interviews.

RESULTS: The prevalence of severe frailty was 19.8%. Significant relationships were found between frailty and advanced age, low education, low income, continuous use of medicines, and a history of falls within the last year.

CONCLUSION: Elderly individuals included in the study were categorized as “vulnerable” (Edmonton Frail Scale score of 6.84±3.83) and were at the borderline for “mild frailty” (Edmonton Frail Scale score of 7-8). The factors associated with frailty were advanced age, low education, and income level, continuous use of medicines, and the history of falls within the last year.


Yaşlılarda Kırılganlığın Değerlendirilmesi

 

AMAÇ: Yaşlı bireylerde kırılganlığı değerlendirmek ve kırılganlıkla ilişkili faktörleri saptamaktır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Ocak 2016-Eylül 2016 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören 111 yaşlı birey ile yürütülmüştür. Çalışmanın uygulanabilmesi için etik kurul onayı, kurum izni ve bireylerden bilgilendirilmiş gönüllü olur alınmıştır. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik özellikler ile hastalık ve düşme ile ilgili veri formu ve Edmonton Kırılganlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. 

BULGULAR: Araştırmada şiddetli kırılganlık prevelansı % 19,8’dir.  Kırılganlık ile ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, düşük gelir düzeyi, sürekli ilaç kullanımı,1 yıl içindeki düşme öyküsü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

SONUÇ: Araştırmaya dahil edilen yaşlı bireyler görünürde ‘savunmasız’ (6,84±3,83 puan) olup ‘hafif kırılgan yaşlı’ (7-8 puan) sınırındadır. Araştırma sonucunda kırılganlıkla ilişkili faktörlerin; ileri yaş, düşük eğitim ve gelir düzeyi, sürekli ilaç kullanımı ve düşme öyküsü olduğu belirlenmiştir. 

Cite this article as: Düzgün, G., Üstündağ, S., &  Karadakovan, A. (2021). Assessment of frailty in the elderly. Florence Nightingale J Nurs, 29(1), 2-8.

Files
EISSN 2687-6442