Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Effects of Obstetric Interventions During Labor on Birth Process and Newborn Health

1.

Department of Midwifery, Kahramanmaras Sütçü İmam University, Faculty of Health Sciences, Kahramanmaraş, Turkey

2.

Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey

3.

Efeler Aydın Maternity and Child Health Hospital, Aydın, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2021; 29: 9-21
DOI: 10.5152/FNJN.2021.19093
Read: 1350 Downloads: 610 Published: 01 February 2021

AIM: This study aimed to investigate the effects of the interventions in the delivery room on the delivery process and the newborn health.

METHOD: The analytical-cross-sectional study was carried out with 354 puerperal women who gave birth in hospital between December 2016 and June 2017 in a public hospital. The data were collected by the data collection form developed by the researchers. Data analysis was done by using descriptive statistics and chi-square test in SPSS 21.00 program.

RESULTS: The interventions were determined in continuous electro fetal monitoring (80.5%), oxytocin induction (79.9%), restriction of free movement (56.8%), amniotomy (49.7%), enema (44.1%), and movement restriction (56.8%). The intervention period of the second phase of delivery was longer and the rate of cesarean section was higher, and the need for NICU, suction difficulty, 5th APGAR score less than 7, trauma development, difficulty in suction, and higher trauma rates were found in infants. It was determined that the rate of oxygen need in puerperals admitted to the delivery room with cervical dilatation below five cm, vacuum and episiotomy applications in those who underwent amniotomy, and vacuum application rates in those undergoing oxytocin inductions were found to be high. In addition, the rate of fundal compression and episiotomy was significantly higher in patients who used continuous electro fetal monitoring, fundal compression and vacuum rate in patients who were administered analgesic drugs, and episiotomy rates in patients using analgesic drugs.

CONCLUSION: It has been concluded that interventions in the first phase of labor negatively affect the delivery process and neonatal health and increase the need for intervention in the second phase.


Doğumhanede Yapılan Müdahalelerin Doğum Süreci ve Yenidoğan Sağlığına Etkisi 

 

AMAÇ: Araştırma, doğumhanede yapılan müdahalelerin doğum süreci ve yenidoğan sağlığına etkisini incelemek amacıyla yürütüldü.

YÖNTEM: Analitik-kesitsel tipte olan araştırma, Aralık 2016- Haziran 2017 tarihleri arasında bir devlet hastanesinde doğum yapan 354 lohusa ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formuyla toplandı. Veri analizi, SPSS 21.00 programında tanımlayıcı istatistikler ile Ki-Kare testi kullanılarak yapıldı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınlara sürekli elektro fetal monitorizasyon (%80,5), oksitosin indüksiyonu (%79,9), hareketin kısıtlanması (%56,8), amniyotomi (%49,7), lavman (%44,1) ve hareketin kısıtlanması (%56,8) müdahalelerinin uygulandığı belirlendi. Müdahale uygulaması yapılan kadınlarda doğumun ikinci evresinin süresi daha uzun ve sezaryen oranı daha yüksek, ayrıca bebeklerinde yoğun bakım ihtiyacı, emme güçlüğü, 5. dk APGAR skorunun 7’nin altında olma, emme güçlüğü yaşama ve travma gelişme oranlarının daha yüksek olduğu saptandı. Doğum salonuna beş cm’in altında servikal dilatasyonla kabul edilenlerde, oksijen ihtiyacı, amniyotomi uygulananlarda vakum ve epizyotomi uygulamalarının, oksitosin indüksiyonu uygulananlarda vakum uygulanma oranlarının, sürekli elektro fetal monitorizasyon uygulananlarda fundal bası ve epizyotomi oranının, analjezik ilaç uygulananlarda fundal bası ve vakum oranlarının ve analjezik ilaç kullanılanlarda epizyotomi anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. 

SONUÇ: Çalışmada doğumun birinci evresinde yapılan müdahalelerin doğum süreci ve yenidoğan sağlığını olumsuz etkilediği ve birinci evrede yapılan müdahalelerin ikinci evrede müdahale ihtiyacını artırdığı sonuçları elde edildi.

Cite this article as: Akyıldız, D., Çoban, A., Gör Uslu, F., & Taşpınar, A. (2021). Effects of obstetric interventions during labor on birth process and newborn health. Florence Nightingale J Nurs, 29(1), 9-21.

Files
EISSN 2687-6442