Florence Nightingale Journal of Nursing
Systematic Review

Preventive and Treatment Interventions for Abdominal Ascites of Patients with Liver Cirrhosis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

1.

Department of Internal Medicine Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2021; 29: 250-262
DOI: 10.5152/FNJN.2021.19171
Read: 232 Downloads: 118 Published: 18 June 2021

AIM: This systematic review aimed to evaluate the efficacy of preventive and therapeutic approaches used in the management of ascites in liver cirrhosis.

METHOD: Literature review was done in “Scopus, Web of Science, CINAHL, ScienceDirect, PubMed MEDLINE, Ulakbim National Database, and Cochrane Library” databases using the keywords, “ascites, refractory ascites, liver cirrhosis, intervention, prophylaxis, treatment, nursing management, prevention, ascites management, randomized controlled trials,” and 2,447 articles were obtained. The studies with low bias risk were included. This systematic review was planned by following the recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P) 2015 statement.

RESULTS: A total of 11 randomized controlled trials were included. When the included studies were examined, ascites treatment approaches were evaluated in all of the studies; however, preventive approaches were not evaluated. It was found that mannitol, a diuretic drug, helps ascites management by contributing to weight loss, decrease in abdominal circumference, and urinary sodium excretion. The automatic low-flow ascites pump also reduced the need for large-volume paracentesis. There was a decrease in weight and abdominal circumference measurements when band compression was applied to the umbilicus.

CONCLUSION: Therapeutic approaches were found to be effective. It was thought that the lack of nursing practices and the prevention of ascites formation in the abdomen was an important deficiency. Randomized controlled trials were recommended for the prevention of abdominal ascites formation and the side effects of treatment on the patient.


Karaciğer Sirozu Olan Hastaların Karında Asit Yönetiminde Önleyici ve Tedavi Edici Yaklaşımların Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi

AMAÇ
: Bu sistematik derlemenin amacı karaciğer sirozu olan hastaların karında asit yönetiminde kullanılan önleyici ve tedavi edici yaklaşımların etkinliğinin değerlendirilmesidir.

YÖNTEM: Haziran-Ağustos 2019 tarihleri arasında Scopus, Web of Science, CINAHL, Science Direct, PubMed MEDLINE, Ulakbim Ulusal Veri Tabanı, Cochrane Library veri tabanlarında “asit, refraktör asit, karaciğer sirozu, müdahale, profilaksi, tedavi, hemşirelik yönetimi, tedavi, önleme, asit yönetimi, randomize kontrollü çalışma” Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleriyle tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 2447 makaleye ulaşılmıştır. Yanlılık riski düşük olan çalışmalar dahil edilmiştir. Bu sistematik derleme çalışması PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols 2015 Statement) bildirimindeki öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

BULGULAR: Randomize kontrollü 11 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir. Dahil edilen çalışmaların tamamında asidi tedavi edici yaklaşımların değerlendirildiği, ancak önleyici yaklaşımların değerlendirilmediği görülmüştür. Tedavi edici yaklaşımlar; ilaç uygulamaları, girişimsel uygulamalar ve tamamlayıcı yaklaşımlar olarak gruplandırılmıştır. Yapılan çalışma sonuçlarında, mannitol ile tedavi edilen hastaların kilosunda ve karın çevresinde anlamlı düzeyde azalma olduğu bulunmuştur. Otomatik düşük akımlı asit pompası uygulanan hastalarda geniş hacimli parasentez gereksiniminin azaldığı saptanmıştır. Umblikusa kompresyon şeklinde bant uygulaması yapılan hastalarda kilo ve karın çevresi ölçümlerinde azalma bulunmuştur.

SONUÇ: Karaciğer sirozu olan hastaların karında asit yönetiminde uygulanan tedavi edici yaklaşımların etkili olduğu görülmüştür. Bu yaklaşımların içerisinde hemşirelik uygulamalarının yer almaması ve karında asit oluşumunu önleyici yaklaşımların bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğu düşünülmektedir. Karında asit oluşumunu önleyici veya tedavinin hasta üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği randomize kontrollü çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Cite this article as: Çelik, F., & Bektaş, H. (2021). Preventive and treatment interventions for abdominal ascites of patients with liver cirrhosis: A systematic review of randomized controlled trials. Florence Nightingale J Nurs, 29(2), 250-262.

Files
EISSN 2687-6442