Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

The Relationship between Urinary Incontinence Quality of Life and Sleep Quality in Women Over the Age of 60 Years

1.

Department of Public Health Nursing, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Health Sciences, Eskişehir, Turkey

2.

Department of Internal Medicine Nursing, Kütahya Health Sciences University Faculty of Health Sciences, Kütahya, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 155-163
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19079
Read: 3726 Downloads: 1590 Published: 03 July 2020

Aim: The study aimed to investigate the relationship between urinary incontinence quality of life and sleep quality in women over the age of 60 years.

Method: This cross-sectional study was conducted between May 15 and July 5, 2013. Data were collected from a total of 332 women including 68 women from 3 nursing homes in a provincial center of Eskisehir and 269 women living alone or with family in their own homes in a street of that city. Women’s urinary incontinence quality of life was assessed using the incontinence quality of life scale and sleep quality was assessed using the Pittsburgh sleep quality index.

Results: Mean age of the participating women was 71.00±7.42 years. Only 10.8% of the women had incontinence diagnosis; prevalence of anamnesis-based incontinence was 87.7%. Those who lived in their own homes, who had a urinary incontinence diagnosis, who experienced urinary incontinence according to their anamnesis, who were smokers, and who had a poor sleep quality had lower Incontinence Quality of Life Scale scores. Additionally, their quality of life was negatively affected (p<0.05). Poor sleep quality and diagnosis of urinary incontinence were important predictors of the Incontinence Quality of Life Scale of women over 60 years of age and explained 18% of the total variance. The Incontinence Quality of Life Scale scores of the women decreased by 5.67 points in the presence of poor sleep quality and 6.48 points in the presence of urinary incontinence diagnosis.

Conclusion: Urinary incontinence is a common problem seen in older women, is considered as a usual problem due to aging, and is ignored or not taken care of. It also has a negative impact on the quality of life and sleep.


 

Altmış Yaş Üstü Kadınlardaki Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Amaç: Bu araştırma, 60 yaş üzerindeki kadınların üriner inkontinans yaşam kalitelerinin uyku kaliteleri ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma, 15 Mayıs-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın verileri, Eskişehir il merkezinde bulunan üç huzurevinde (n=68) ve bu ilin bir mahallesinde kendi evlerinde ailesiyle ya da yalnız yaşayan (n=269) toplam 332 kadından toplanmıştır. Kadınların Üİ yaşam kaliteleri İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği ile uyku kaliteleri ise Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 71,00±7,42 yıldır. Çalışmamıza katılan kadınların yalnızca %10,8’inin tanısı konulmuş üriner inkontinansı varken, anamneze dayalı üriner inkontinans sıklığı %87,7’dir. Kendi evinde yaşayanların, üriner inkontinans tanısı olanların, anamnezlerine göre üriner inkontinans yaşayanların, sigara içenlerin ve kötü uyku kalitesine sahip olanların inkontinans yaşam kalitesi puanları anlamlı olarak daha düşük olup (p<0,05), yaşam kaliteleri negatif yönde etkilenmektedir. Kötü uyku kalitesi ve üriner inkontinans tanısına sahip olma değişkenleri altmış yaş üstü kadınların inkontinans yaşam kalitelerinin önemli yordayıcıları olup, toplam varyansın %18’ini açıklamaktadır. Kadınların inkontinans yaşam kalitesi puanları, kötü uyku kalitesi varlığında 5,67 puan, üriner inkontinans tanısı varlığında 6,48 puan azalmaktadır.

Sonuç: Üriner inkontinans yaşlı kadınlar arasında yaygın görülen, yaşlanmaya bağlı olağan bir durum olduğu düşünülüp, saklanılan veya önemsenmeyen bir sorun olmakla birlikte, yaşam ve uyku kalitesi üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Cite this article as: Örsal, Ö., Duru, P., Ünver, G. (2020). The investigation of relationship between urinary incontinence quality of life and sleep quality in women over the age of 60 years. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(2), 155-163.

Files
EISSN 2687-6442