Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Sleep Problems and Effective Factors in Preschool Children

1.

Dokuz Eylül University Health Services Vocational School, First and Emergency Aid Program, İzmir, Turkey

2.

Department of Public Health Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 164-173
DOI: 10.5152/FNJN.2020.18063
Keywords : Child, preschool, sleep
Read: 1809 Downloads: 1405 Published: 03 July 2020

Aim: This descriptive field study was carried out to determine the prevalence of sleep problems and affecting factors in preschool children.

Method: The universe of this descriptive study consisted of 5454 children studying in kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in İzmir. The study sample consisted of 325 children aged 4-6 years attending preschool and their mothers/caregivers in three kindergartens in İzmir. Data were collected by interviewing the mothers by using the “Brief Infant Sleep Questionnaire Turkish Form.” SPSS 16.0 package program was used to evaluate the data. The data were presented as numbers, percentages, and median, and chi-square statistical tests were used to analyze the data.

Results: By calculating the seven parameters (sleep level measurements) of the Baby/Child Sleep Problem Diagnosis Form, the prevalence of sleep problems in children was found to be 43.4%. There was no difference in the frequency of sleep problems according to age and sex of children (p>0.05). Sleep problems were most prevalent in children of mothers with high school degree and least prevalent in children of mothers with college and above educational status (p<0.05). No difference was found between the children who had their own room for sleeping and those who did not (p>0.05). Sleeping problems were most prevalent among children who slept in the room of their siblings, another person, or in their parents’ bed (p<0.05).

Conclusion: Nurses should interview mothers in all health institutions and determine sleeping problems during the nursing assessment process and provide counseling and education to mothers.


 

Anaokulu Çocuklarında Uyku Sorunu Yaygınlığı ve Etkili Etmenler

 

Amaç: Bu araştırma anaokulu çocuklarında uyku sorunu yaygınlığı ve uyku sorununda etkili etmenlerin belirlenmesi amacı ile yürütüldü.

Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini, İzmir’de yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarında öğrenim gören 5454 çocuk oluşturdu. Araştırmanın örneklemini, İzmir ilinde üç anaokulunda kayıtlı, 4-6 yaş 325 çocuk ve çocukların anneleri/bakımından sorumlu kişiler oluşturdu. Veriler, “Bebek/Çocuk Uyku Sorunu Kısa Tanılama Formu” ile annelerle görüşülerek toplandı, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak, sayı-yüzde ve ki-kare istatistik testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: Bebek/Çocuk Uyku Sorunu Tanılama Formu uyku düzeyi ölçümleri ile ilgili yedi parametre değerlendirilerek çocuklarda %43,4 oranında uyku sorunu yaygınlığı belirlendi. Çocukların yaş ve cinsiyetine göre uyku sorunu görülme sıklığı açısından fark bulunmadı (p>0.05). Uyku sorunu lise mezunu annelerin çocuklarında en fazla, fakülte ve üzeri okul mezunu annelerin çocuklarında ise en az bulundu (p<0.05). Çocukların kendi odasının olup olmaması göre çocuklarda uyku sorunu olup olmaması açısından fark bulunmadı (p>0.05). Kardeş ya da evdeki diğer kişilerin odasında, ebeveyn yatağında ve sırtüstü uyuyan çocuklarda uyku sorunu yaygınlığı en fazla saptandı (p<0.05).

Sonuç: Hemşireler, tüm sağlık kuruluşlarında annelerle görüşerek çocuklarda tanılama sürecinde uyku sorunlarını belirleyerek, annelere danışmanlık ve eğitim vermelidirler.

Cite this article as: Gültekin, T., Bayık-Temel, A. (2020). Sleep problems and effective factors in preschool children. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(2), 164-173.

Files
EISSN 2687-6442