Florence Nightingale Journal of Nursing
Research Article

Experiences of Women After Breast Cancer Surgery

1.

Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Surgical Nursing, Haliç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

Florence Nightingale J Nurs 2020; 28: 174-183
DOI: 10.5152/FNJN.2020.19012
Read: 1607 Downloads: 1229 Published: 03 July 2020

Aim: This study was carried out to determine the experiences women go through after breast cancer surgery.

Method:  The research was planned by using qualitative method of phenomenological type The sampling of this study consisted of 20 women with breast cancer who had undergone mastectomy in the general surgery clinic of a university hospital between January 2013 and December 2013. In sampling selection, purposeful sampling method was adopted. Women who were literate, able to communicate, willing to participate in the research, and those who had undergone mastectomy between six months and five years ago with no history of psychiatric illnesses were selected in sampling. Face-to-face interview technique was used to gather research data. The interview data were deciphered by the researcher and content analysis was done by using the N-Vivo7 program.

Results: Women participating in the study had an average age of 41.1±7.3 years, 90% (n=18) were married, 55% (n=11) were primary school graduates, they all have children, 80% (n=16) had their first child between 20 and 30 years of age, they all breastfeed their children (n=20) breastfed their children, 90% (n=18) had their first menstruation between 12 and 14 years of age, 65% (n=13) had regular menstruation cycles, and 70% (n=14) did not use contraceptive pills. In qualitative findings, themes of first reaction regarding diagnosis, deterioration of body image, deterioration of sexual life, fear, and ways to cope with illness were defined.

Conclusion: It was determined that breast cancer affects women substantially psychologically; and therefore, providing psychological support before and after surgeries is advised.


 

Cerrahi Girişim Sonrası Meme Kanserli Kadınların Yaşadıkları Deneyimler

 

Amaç: Bu çalışma, cerrahi girişim sonrası meme kanserli kadınların yaşadıkları deneyimleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Fenomenolojik tipte niteliksel yöntem kullanılarak planlanan araştırmanın örneklemini  bir üniversite hastanesinde genel cerrahi kliniğinde mastektomi uygulanmış meme kanserli 20 kadın oluşturdu. Örneklem seçiminde, amaçlı  örnekleme yöntemi kullanıldı. Örnekleme, mastektomi ameliyatı olan, ameliyatın üzerinden en az 6 ay, en fazla 5 yıl süre geçen, iletişim kurabilen, okuma yazması olan, herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü bulunmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan kadınlar alındı. Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldı. Görüşme verileri araştırmacı tarafından deşifre edilerek N-Vivo7 programı kullanılarak içerik analizi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalamalarının 41,1±7,3, %90’ının (n=18) evli, %55’inin  (n=11) ilkokul mezunu, tamamının çocuk sahibi olduğu, %80’inin (n=16) ilk çocuk doğurma yaşının 20-30 yaş aralığında olduğu, tamamının (n=20) çocuklarını emzirdikleri, %90’ının (n=18) ilk menstrüasyon yaşının 12-14 yaş aralığında olduğu, %65’inin (n=13) menstrüasyon düzeninin normal olduğu, %70’inin (n=14) ise doğum kontrol hapı kullanmadığı belirlendi.

Nitel bulgularda; tanının konulmasına ilişkin ilk tepki, beden imajında bozulma, cinsel yaşamda bozulma, korku, ve hastalıkla baş etme yolları temaları belirlendi. 

Sonuç: Meme kanserinin kadınları psikolojik yönden oldukça etkilediği belirlenmiş olup bu nedenle de ameliyat öncesi ve sonrası dönemde psikolojik destek sağlanması önerilebilir.

Cite this article as: Taze, S. S., Kanan, N. (2020). Experiences of women after breast cancer surgery. Florence Nightingale Journal of Nursing, 28(2), 174-183.

Files
EISSN 2687-6442